Yurt dışındaki 4/B’li kadroya geçebilecek mi?

76

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına mensup yurtdışında başkonsolosluk da 4/B li sözleşmeli sosyal hizmet uzmanıyım. Kadroya gecen sözleşmeliler arasında merkez ve tarsa teşkilatlarına mensup 4/B liler yorumundan dolayı yurtdışında çalışan sözleşmeliler dahil değil diye bir yorum yapılıyor. Acaba bilginiz var mı? Aydınlatırsanız sevinirim.

02/06/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrasıyla 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacı ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 04/06/2011tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan 632 sayılı Kanun hükmünde kararnameyle 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 37 inci madde de “Kamu kurum ve kurumlarının merkez ve taşra teşkilatıyla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın ya da haftanın bazı günleri veya günün belirli saatleri gibi kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş ya da ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içerisinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu konum unvanı ile aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu konum unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanları ile sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki özellikler dikkate alınmak sureti ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra altmış gün içerisinde kurumlarınca atanırlar.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca memur kadrosuna atanabilmek için; 632 sayılı KHK yürürlük tarihi olan 04/06/2011tarihinde çalışıyor olmak gereklidir.

Ayrıca kurumların tüm teşkilatlarında değil sadece;

a) merkez ve taşra teşkilatıyla
b) merkez ve taşra teşkilatına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışanlar kapsamdadır.

Teşkilat bazında yurtdışı teşkilatının, kapsama dahil edilmediği görülmektedir.

Ayrıca çalışma statüsü olarak;
a)657 sayılı Kanunun 4/B bendi,
b)10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun,
uyarınca vizelenmiş ya da ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışıyor olmak gereklidir.

İstisnalar şu şekildedir:

a)Ayın ya da haftanın bazı günleri veya günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı,
b)Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olarak,
çalışanlar bu kadro düzenlemesinin istisnasıdır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca kamu kurum ve kurumlarının yurt dışı teşkilatlarında isdihdam edilen Sözleşmeli personel Kanun koyucu tarafından bilerek ve isteyerek kapsam dışında tutulduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B bendi uyarınca tam vakitli olarak isdihdam edilen personelin 632 sayılı KHK’nin hükümlerinden yararlanmak sureti ile kadroya atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here