Polis okulunda kurs görenin, memur olan eşine, aile yardım ödeneği verilir mi?

90

Merhabalar: Halen vazife yapmakta olan Devlet Memurunun; 4 senelik fakülte mezunu Polis okulunda kurs gören ve her türlü iaşesi ve sağlık gideri okulca karşılanan ve aylık olarak 32 YTL. harçlık alan eşine aile yardımı ödeneği ödenir mi? Hangi maddeye göre ödenir ya da ödenmez. Geriye dönük olarak ödenen aile yardımı geri alınabilir mi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202, 203, 204, 205 ve 206 ncı maddelerinde Aile Yardımı Ödeneğine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Mezkur Kanunun 202 nci maddesinde “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun çıkar karşılığı çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500,?.aylık katsayıyla çarpılması sonucu elde edilecek miktar üstünden ödenir? ” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde eşin aile yardımı ödeneğinden yararlanması konusunda iki şart yer almaktadır.

1- Eş her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması,

2- Eş herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almamasıdır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun Aile Yardımı Ödeneğine Hak Kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde ?Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından sonra hak kazanır.? ve Aile Yardımı Ödeneği Hakkını Kaybetme başlıklı 205 inci maddesinde ?Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden ayrılma ya da eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü ya da 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından sonra kaybeder.? denilmektedir.

Mer?i mevzuat uyarınca Polis Okulunda kurs gören ve her türlü iaşesi ve sağlık gideri okulca karşılanan ve aylık olarak 32 YTL. harçlık alan eşin aile yardımı ödeneği verilmesi için aranılan 2 şartı da taşıması ve kaybetmeye ilişkin hükümde yer alan konuların oluşmaması nedeniyle ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı olmayan ödemenin geri alınması da bahis konusu olamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here