Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..

10

Özelleştirme uygulamaları hakkında yasa kapsamında naklen atama işlemim özelleşen kurumdaki son olarak almış olduğum maaş üstünden yapıldı.Yeni kurumumda emsal memurlara göre maaşım yüksek olduğundan aradaki fark tazminat olarak ödeniyor.Atama işlemi ayın 16 sı itibarıyla yapıldığından kıst maaş ödemesi yapıldı.Kıst maaş olduğu içerisinde hem aile yardımı hem çocuk yardımı hemde tazminat olarak ödenen tutar hiç ödenmedi.1 gün eksik olmasından dolayı 500 TL.kaybım var.İlk memur ataması olmamasına karşın yapılan kesintiler mevzuata uygunmudur?Teşekkür ederim,iyi çalışmalar.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında;

“Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer kamu kurum ve kurumlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, kuruluşun kamu tüzel karakterinin bittiği tarihten, yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye ilişkin olarak eski kadro ya da pozisyonlarına ait aylık, ücret, var ise ikramiye ve ücrete bağlı diğer mali haklarıyla yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki sosyal hak ve yardımları (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tabi olanların bu süre içerisinde Sandıkla olan ilgileri devam eder. Eski vazife yerinden alınan aylık ve diğer mali haklar için borç çıkarılmaz ve kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten yeni vazife yerlerine başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki aylık ve ücretlerindeki artışlar, beşinci ve altıncı fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.

….” düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde ise;

“Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun çıkar karşılığı çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için “1500”, çocuklarından herbiri için de “250” gösterge rakamının “(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat arttırımlı)” aylık katsayısıyla çarpılması sonucu elde edilecek miktar üstünden ödenir……” denilmek suretiyle, Devlet memurlarına ödenecek aile yardımı ödeneği düzenlenmiş, müteakip maddelerde de bahis konusu ödeneğin ödeme usulü ve bu ödemeye hangi hallerde hak kazanılacağı ve kaybedileceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun maddelerini beraber değerlendirildiğinde, özelleştirme kapsamında nakle tabi tutulduktan sonra işe başlayacağınız yeni kurumda; başladığınız ayı takip eden aydan sonra maaşınızı herhangi bir kesinti olmadan almanız gerektiği ve ayrıca, Maliye Bakanlığının (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) fark tazminatı hesaplaması yapar iken, aile ve çocuk yardımı, asgari geçim indirimi ve kişi sigortası gibi maaşı arttırıcı kalemlerin dikkate alınmayacağına ilişkin çeşitli görüşleri vardır.

Bu nedenle, yeni kurumunuza belirtiğiniz gibi ay içerisinde (ayın 16 sı) başladığınızdan dolayı alakalı ay için maaşınızı tam olarak özelleştirme fonundan almanız gerekiyordu. Bu konuda eksik aldığınızı düşündüğünüz tutar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here