Memurun sınavla işçi kadruna geçmesi mümkün mü?

10

Merhaba sayın yetkili; ben kamuda memur olarak çalışıyorum. Sözlü sınavla belediyenin sürekli işçi kadro işçiliğini kazandım. Memurluktan istifa edip işçiliğe geçişte sorun olur mu?
Şimdiden tşk ederim, iyi çalışmalar

Anayasanın 128 inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eli ile görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin özellikleri, atanmaları, vazife ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu anlaşma hükümleri saklıdır.
Üst aşama yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.”
hükmü yer almaktadır.

1982 anayasasının 128 inci maddesindeyse memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin yasa ile düzenleneceği amirdir.

Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bunlar örnek olarak;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu,
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
,
sayabiliriz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun isdihdam şekilleri başlıklı 4 üncü maddesinde “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eli ile gördürülür.”denilmiş ve anılan maddede işçiler “D) İşçiler:
(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve alakalı mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılan sürekli iş-çiler ile mevsimlik ya da kampanya işlerinde veya orman yangını ile mücadele hizmetle-rinde alakalı mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli sü-reli iş sözleşmeleri ile çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”olarak tanımlanmıştır.

İşçiler hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları” başlıklı 97 inci maddesinde “Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir sene geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 sene geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiç bir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.”
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesinde “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak başvurmak sureti ile memurluktan çekilme dileğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz ya da kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme dileğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine ya da çekilme dileğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği ya da yerine bir vekil atanmadığı taktirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şarti ile bir ay kaydına tabi değildirler.”
ve “Çekilmede devir ve teslim süresi” başlıklı 95 inci maddesinde “Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.” ile “Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü” başlıklı “96 maddesinde “Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde ya da genel yaşama müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.”ifadeleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 95 inci maddesi uyarınca, 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik 3.12.1974 tarihli ve 15081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; 657 sayılı Kanuna tabi memurun belirtilen usule uymak sureti ile memuriyetten istifa etmek sureti ile sınavla kazandığı sürekli işçi kadrosuna atanmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

Sorun yaratması beklenilmemektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here