KİT’teki sözleşmeli personele gece çalışması yaptırılabilir mi?

14

EÜAŞ’a bağlı bir kitte 399 / II sayılı cetvele tabi bir mühendis olarak haftada vardiyalı olarak 40 saat çalışıyorum, bu durumun kanuni bir dayanağı var mıdır? Vardiyalı olarak çalışmamız kanuni mı? Yoksa bu keyfi bir uygulamaya mı maruz kalıyoruz? Eğer bu şekil çalışma kanuni ise bu çalışma şeklinden dolayı ücret ya da izin yönünden hak edilen bir durum var mıdır? İşçi konumundaki personel vardiyalı olarak çalışıp yıpranma payı olarak vardiya tazminatı alıyorlar. Bizim ise hiç bir hakkımız yok ilginize şimdiden teşekkürler.
NOT: Vardiya olarak 16:00-24:00 saatleri ile 24:00-08:00 saatlerinde çalışıyoruz. Burada iş saati olarak haftalık çalışma süresi olan 40 saati aşması durumu olmayıp sorduğum soru çalışma saatlerinin normal çalışma saatlerinin dışında yani 8 saati akşam ve gece çalışması olarak yapılmasının yasalar yönünden uygunluğu konusudur.

Kamu İktisadi teşebbüsünde sözleşmeli statüde çalışan personele çalışma saatlerine hakkında 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin çalışma saatleri Başlıklı 20 inci maddesinde “Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleriyle günün 24 saatinde süreklilik gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tesbitine teşebbüs ya da bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükümde;
1-Haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu belirtilmiştir.
2- İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak;
a) Tatil ve çalışma günleri,
b) Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri,
c) Günün 24 saatinde süreklilik gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin,
tesbitine Teşebbüs ya da bağlı ortaklıkların yönetim kurullarının yetkili olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan; sözleşmeli personele ödenecek ücretlere ilişkin olarak anılan kararnamenin 25 inci Maddesinin ( c) bendinde “Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek anlaşma ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı her sene bütçe kanunlarıyla belirlenir. Kamu çalışanı için uygulanan aylık katsayısının mali senenin ikinci yarısı için değiştirilmesi ya da mali sene içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması durumunda sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.“denilmektedir.

Ayrıca; 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre Yapılacak Sözleşmelerde Yer Alacak Hususların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 sayılı ekinde yer alan tip sözleşmenin ücretlere ilişkin olarak 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında “ilgiliye anlaşma ücreti dışında, göreviyle bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenler dışında (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti harcırah ile avukatlar için ücretleri hariç) herhangi bir isim altında başka ödeme yapılmayacaktır.“denilmektedir. Çalışma saatlerine ilişkin olarak 7 nci maddesinde de “İlgilinin haftalık çalışma süresi 40 saattir.
İlgilinin haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği iş yeri için belirlenen esas, usul, saat ve sürelere uymak ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.”
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
– 399 sayılı Kanun hükmünde kararnameye tabii sözleşmeli personelin çalışma saatlerinin tesbitine Teşebbüs ya da bağlı ortaklıkların yönetim kurullarının yetkili olduğu;
– Sözleşmeyle tespit edilen (temel ücret, başarı ücreti kıdem ücreti , yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti harcırah ile avukatlar için ücretleri hariç) ücret dışında ilgililere ödeme yapılmayacağı değerlendirilmektedir.
– Vardiyalı olarak çalıştırılan personele 399 sayılı yasa hükmünde kararnamenin 26 maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak sureti ile teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca belirlenir.” hüküm uyarınca farklı ücret belirlenmesi idarenin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ücretlere ilişkin hükümler
Temel Ücret
Madde 26 – Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak sureti ile teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca belirlenir.
Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli personeline unvanları itibariyle uygulayacakları âzâmi temel ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik tavsiye edilerle beraber Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur.
Başarı Ücreti
Madde 27 – Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) seviyesinde olanlara temel ücretlerinin% 8’i, (B) seviyesinde olanlara% 4’ü, (C) seviyesinde olanlara % 2’si oranında hesaplanacak oranda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir.
Kıdem Ücreti
Madde 28 – Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna pirim ödemek sureti ile geçen hizmet süresi toplamı 6-10 sene olanlara temel ücretlerinin % 2’si, 11-15 sene arasındaolanlara% 3’ü, 16-20 sene olanlara % 4’ü ve 21 sene ve daha fazla olanlara% 5’i oranında kıdem ücreti verilir.
Ücretin Ödeme Zamanı
Madde 29 – Sözleşmeli personelin ücreti her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içerisinde göreve başlayanların ücretleri gün hesabıyla ay sonunda ödenir. Günlük ücret aylık anlaşma ücreti toplamının 30’a bölünmesi sureti ile hesaplanır. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere ay sonundan önce görevden ayrılma durumunda sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarı geri alınır. Görev değişimi halinde, yeni göreve başlanıldığı tarihten geçerli olarak yeni görevin ücreti ödenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here