İlave derece yıllık ve aylıksız izin kullanımını değiştirir mi?

22

Merhaba, kardo derecem: 4, maaş aylığı 5/1, ilave derece sonucunda kadro derecem: 3, maaş aylığı: 4/1 mi olacak? Çok araştırdım kesin bir yanıt bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
İlave derece 30 günlük senelik izin hakkım doğar mı?
İlave derece sonucunda aylıksız izin kullanma hakkım doğar mı?

İlave derece ne vakit uygulanacak?

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

Bir Derece İlişkin Eski KHK’lar

458 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 1 inci maddesiyle 657 sxayılı Devlet memurları Kanununa ilave edilen MÜLGA Ek Geçici Maddede “Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunuyla 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/02/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/02/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden faydalanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere eğitim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/02/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ilave edilir.
Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıklarıyla emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, görev malullüğü aylıklarıyla dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.
Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı yasa hükümlerinden faydalanmamış bulunanlardan bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
“hükmü bulunmakta idi.

İşte toplu anlaşma mutabakatının tam metni

kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla alakalı bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kurumlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla alakalı bölümüyse ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kurumlarının kadro ve pozisyonlarında isdihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanacak toplu sözleşmenin “BİRİNCİ KISIM” Genel Hükümler bölümünün “Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 3 üncü maddesinde “(1) Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanır.
(2) Bu Toplu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığıyla Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.”
ve “İlave derece verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde “(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, görev malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Kazanılmış hak aylık dereceleri bir üst dereceye yükseltilmektedir.
2-01/10/2008 tarihinden önce devlet memuru olup, kazanılmış hak aylığıyla emeklilik müktesep derece ve kademesi farklı olanların hem kazanılmış hak aylık dereceleri hem emeklilik müktesep derecelerine birer derece ilave edilmesi gereklidir.
3-Bu düzenleme Kadro derecesini değiştirmez.
4-01/10/2008 tarihinden sonra devlet memuru olanların emeklilik müktesep derece ve kademeleri bulunmamaktadır.
5- ilave verilen 1 derece bir hizmet değildir. Sadece maaşı kalemlerini yükseltmektedir. Bu nedenle senelik izinlerin hesaplanmasında değerlendirilen hizmetler değişmeyeceğinden senelik izin süresini 3 sene artırmaz. Bu nedenle de 20 günlük senelik izin süresi 30 güne çıkmamaktadır.
6-ilave derec hizmet olmadığından 5 hizmet yılını doldurmadan ilave derece ileri sürülerek 657 sayılı DMK 108 maddesi uyarınca aylıksız izin alınamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here