Hastaneler 6 ayda bir değerlendirilecek

13

Hastaneler 6 ayda bir değerlendirilecek

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları 6 ve ya bir senelik sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirme sonuçlarına göre, hastaneler yukardan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il seviyesinde hastanelerin grubunu belirleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde sağlık kurumlarına da bazı kriterler getirilecek.

Hastaneler tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre 6 aylık ya da bir senelik sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacak.

Bu değerlendirme, kamu ya da özel değerlendirme kurumlarına da yaptırılabilecek. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukardan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il seviyesinde hastanelerin grubunu belirleyecek.

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il seviyesinde hastanelerin grup düşürülmesi, (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması, (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamayacak.

Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülecek. Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve var ise ilgili başkanın görevine son verilecek. Bu kriterlerin gerçekleşmesi halinde başhekimin görevine son verilecek.

 Bakan Yardımcısı TUS’a başkanlık edecek

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık dallarının rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücüyle ilgili görüşler vermekle görevli olmak üzere, Tıpta Uzmanlık Kurulu teşkil olacak.

Tıpta Uzmanlık Kurulu, Bakan yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürüyle I. Hukuk Müşaviri ya da görevlendireceği hukuk müşaviri olmak üzere üç, biri diş hekimi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği beş, beş tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden Yükseköğretim Kurulunun seçeceği birer, Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir, Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üyeden oluşacak. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üyede belirlenecek.

Üye seçecek kurumlar, üyeliğin herhangi bir nedenle boşaldığı tarihten sonra bir ay içerisinde üye seçerek Bakanlığa bildirecek.

Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca enaz üç senelik eğitim görevlisi veya profesör unvanına sahip olması şartı gerekecek. Üyelerin vazife süresi iki sene olacak. Süresi bitenler yeniden seçilebilecek.

Kurul, Bakan Yardımcısının daveti üstüne yılda enaz iki kez toplanacak. Üyelerden enaz beşinin teklifiyle olağanüstü toplanacak. Kurula, Bakan Yardımcısı ya da yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilecek başkan vekili başkanlık edecek.

Kurul, enaz dokuz üyenin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Üyeler çekimser oy kullanamayacak. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak.

Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleriyle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilecek ve kendi meslek alanlarıyla ilgili konularda oy kullanabilecek.

Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşecek. Kurulun çalışma usul ve esaslarıyla ilgili diğer hususlar, ihtisas belgelerinin alınması ve uzmanlık eğitimiyle ilgili diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

“Sağlık Meslekleri Kurulu Bakan Yardımcısına bağlı olacak”

Sağlık Meslekleri Kurulu teşkilat yapısında da düzenlemeye gidildi. Buna göre, kurul üyeleri Bakan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürleri ya da görevlendirecekleri birer yardımcılarıyla I. Hukuk Müşaviri ya da görevlendireceği bir hukuk müşaviri, Bakanın seçeceği enaz hekime seviyesinde eğitim almış 5 ayrı sağlık meslek mensubu üye, enaz genel müdür muavini seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir üye,Yükseköğretim Kurulunun seçeceği iki üye, Mesleki Yeterlilik Kurumu temsilcisi bir üye, Kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üyeden oluşacak.

Sağlık meslek birliklerinin temsilcileri yalnızca kendi meslek mensuplarıyla ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilecek ve kendi meslek alanlarıyla ilgili konularda oy kullanabilecek.

Seçilmiş üyelerin vazife süresi iki sene olacak. Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşecek. İlgili kurumlar bir ay içerisinde üyelerini seçerek Bakanlığa bildirmediği taktirde o dönem için alakalı kuruma ait üyelik düşer ve üye sayısında dikkate alınmayacak.

Kurul, Bakan Yardımcısının başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacak.

Bakanlık, taşra teşkilatını kurma konusunda da yetkili olacak. Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri olacak. İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleriyle personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilecek.

 “Hastane müdürlüklerinin sayısı dörde çıkarılacak”

İl sağlık müdürleri Bakanlığın il seviyesindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.

Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il seviyesinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapacak ve bu maksatla il içerisinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirecek.

İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileriyle gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kurumlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkili olacak.

Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin birarada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi, hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması maksadıyla Bakanlıkça belirlenen şehirlerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak göreve getirilebilecek.

Hastanelerin yönetimi ve kontrolü hastaneler baştabipi tarafından yönetilecek. Hastane baştabipine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.

Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde yönetim görevleri tek kişiye verilebilecek ya da hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar arttırılabilecek. Bu durumda vazife dağılımları yeniden belirlenecek.

Bakanlıkça belirlenen norm ve standardı aşmamak kaydı ile il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda baştabip yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulacak.

Kadroların tesbiti, ihdası, kullanımı ve iptaliyle kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenecek.

Performans değerlendirmesi, Bakanlık ve bağlı kurumlarında Bakan; Bakan yardımcısının, Bakan yardımcıları, kurum başkanları, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün, diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin,

performanslarını verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirilecek.

Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları 5018 sayılı Kanuna uygun olarak oluşturulacak ve alakalı kurumlara iletilecek.

Bakanlıkta 657 sayılı Kanun’un ek 41 inci maddesi uyarınca, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Uzman Yardımcıları isdihdam edilebilecek.

Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 24′ üncü maddesi uyarıncayla Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları isdihdam edilebilecek.

Bilimsel ve akademik özellikleri dikkate alınarak Bakan tarafından bilimsel özellikli komisyonlar ve ruhsatlandırma komisyonlarında göreve getirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 29 uncu maddesi uyarınca 6 bin 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılacak.

Bu ödemelerin usul, esas ve miktarı Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek.

Sağlık hizmeti almak üzere kamu ya da özel sağlık kurumları ile sağlık mesleği mensuplarına müracaat edenlerin, sağlık hizmetinin gereği olarak vermek zorunda oldukları ya da kendilerine verilen hizmete ilişkin şahsi verileri işlenebilecek.

Sağlık hizmetinin verilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesiyle sağlık hizmetlerinin planlanması ve maliyetlerin hesaplanması maksadıyla Bakanlık, birinci fıkra kapsamında elde edilen verileri alarak işleyebilecek. Bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen şartlar dışında aktarılamayacak.

Bakanlık, alakalı mevzuat uyarınca elde edilen şahsi sağlık verilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alacak. Bu maksatla, sistemde kayıtlı bilgilerin hangi görevli tarafından ne maksatla kullanıldığının denetlenmesine olanak tanıyan bir güvenlik sistemi kuracak.

Sağlık çalışanı istihdam eden kamu kurum ve kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler, isdihdam ettiği çalışanı ve personel hareketlerini Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, güvenliği ve bu maddenin uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

İhtiyaç duyulan her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisler, Bakanlık ve bağlı kurumları tarafından yaptırılabilecek. Bu tesisler, bedelleri; Bakanlığın ya da kurumların bütçelerinin alakalı tertiplerine bu maksatla konulan ödeneklerden, Döner sermaye gelirlerinden, kurumların mülkiyetindeki taşınmazlar ya da Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Bakanlığa ya da Kurumlara tahsisli olan taşınmazların üstündeki yapılarla beraber devredilmesi suretiyle, karşılanmak üzere düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ya da inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel karakterine sahip diğer kurum ve kuruluşlara da doğrudan yaptırılabilecek.

Bakanlık, kamu kurum ve kurumlarına ait ya da tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini ya da devrini talep edebilecek ya da kullanım protokolleri yapabilecek.

Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ya da inşaat işleriyle ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel karakterine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilecek.

“Sağlık serbest kurullarını Cumhurbaşkanı belirleyecek”

Bakanlıkça sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan binalardan, Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından işlevsellik ve/veya onarım-tadilat maliyeti açısından yapılan değerlendirme sonucunda yıkımının uygun olduğuna karar verilen binalar yıkılabilecek. Yıkım kararı verecek komisyonun teşkiliyle çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbi teknoloji girişinin hızlandırılması maksadıyla, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kurumlarının aylık gayrisafi hasılatının binde beşini geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca belirlenecek oran üstünden hesaplanacak tutar, 3218 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde alakalı serbest bölge idaresi tarafından işletmecilerinden tahsil edilerek takip eden ayın yirmisine kadar Ticaret Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve genel bütçeye gelir kaydedilecek.

“Alım garantili sözleşmeler yapılabilecek”

Tıbbi ürün ve hizmetlerinin teşvik edilmesi kapsamında da Bakanlık, ileri teknoloji gerektirenler başta olmak üzere ülkenin sağlık sektöründeki tıbbi cihaz, ürün, hizmet ve ilaç endüstrisinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik politikalarının belirlenmesi maksadıyla çalışmalar yapacak. Bu maksatla girişimcileri yönlendirecek, yerli endüstriye mali ve diğer teşvikleri uygulayabilecek, yerli endüstrinin teknolojik altyapı ve kabiliyetlerini araştıracak, bunların geliştirilmesine yönelik önlemleri alacak, gerektiğinde yurtdışından yerli endüstriye teknoloji transferi yapılmasını sağlayacak.

Bakanlık ve bağlı kurumları, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin alımında mümkün olduğunca yurt içi endüstri olanaklarından yararlanacak. Bu maksatla yurt içi firmalara araştırma, geliştirme, prototip ve seri üretim faaliyetlerini yaptıracak. İhtiyaç durumunda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle alım garantili sözleşmeler yapılabilecek ve yedi yıla kadar gelecek senelere yaygın yüklenmeye girişilebilecek.

Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin yurtdışından alınması veya bu yönde yurt dışı kaynaklı yatırım yapılması durumunda, karşılığında satıcı firmadan yerli endüstri katılımı, Ar-Ge, teknolojik iş birliği ve off-set yükümlülüğü istenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenecek.

“Sağlık gönüllüsü yetki belgesi düzenlenecek”

Gönüllü sağlık hizmeti ve sağlık gözlemciliği kapsamındaysa sağlık hizmeti sunmaya yetkili gerçek ve tüzel kişilerce sosyal dayanışma ve yardımlaşma maksadıyla gönüllü ve bedava olarak sağlık hizmeti verilebilecek. Bu hizmeti yürüteceklere Bakanlıkça müsaade edilecek. İzin isteğinde bulunanlara gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra sağlık gönüllüsü yetki belgesi düzenlenecek.

Sağlık gönüllüsü gerçek kişiler, hastanelerdeki hizmetlerini hastane yetkilisinin belirlediği şartlarda verebilecek. Bu hizmet hastanelerin doğrudan sağlık hizmeti olmayan hasta karşılama ve bilgi verme, refakat, şahsi bakım ve sosyal ihtiyaçların karşılanması gibi destek hizmeti şeklinde de verilebilecek. Bu halde sağlık gönüllüsünün sağlık meslek mensubu olma mecburiyeti olmayacak.

Gönüllü sağlık hizmeti sunumuyla gönüllülere ait bilgilerin kamuoyuyla paylaşımına dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Sağlık kurum ve kurumlarında hizmetin geliştirilmesi maksadıyla Bakanlık, hizmetten yararlananların gönüllülük esasına göre yapacakları gözlemlerini değerlendirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapacak.

Ruhsatlandırma ve lisans bedeli

Öte yandan sağlık çalışanının ihtiyaç durumunda çağrıya uymasına ilişkin olarak da sağlık çalışanının mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda alakalı sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenecek.

Ruhsatlandırma ve lisans bedeline ilişkin olarak da Bakanlık ve bağlı kurumlarınca düzenlenecek ya da onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve sorumlu müdürlük belgesiyle permi, kayıt, bildirim ve sertifikalar üstünden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınacak. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilecek.

Bu tarifeler her sene güncellenecek ve ücretler 213 sayılı Vergi Usül Kanunu’na göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılacak. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ilgisine göre genel bütçeye ya da özel bütçeli bağlı kurumların bütçelerine gelir kaydedilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here