ATT kullandığı analık ve aylıksız izin bölge hizmetinden sayılır mı?

74

Merhabalar.
Acil tip teknisyeni olarak alt bölgeyle Tokat’ta atandım. Alt bölgeyle gidilen yerde 2 sene çalışma şartı var. Gebelikte kullanacağım 4 aylık izin doğum izni bu çalışma yılından sayılır mı? Kullanacağım aylıksız izin bu süreden düşülür mü?
Teşekkürler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer değiştirme sureti ile atanma başlıklı 72 ikinci maddesinde “Kurumlarda yer değiştirme sureti ile atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak belirlenen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içerisinde yapılır.
Yeniden ya da yer değiştirme sureti ile yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de dileği durumunda ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması veya teşkilatı olmakla beraber niteliğine uygun münhal bir vazife bulunmaması ve ilgilinin de isteği halinde, bu personele eşinin vazife süresiyle sınırlı olmak üzere alttaki şartlarda müsaade edilebilir.
Bu suretle müsaade edilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen şehirlerde görevli olanlara % 60’ı,
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50’si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25’i,
kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise bedava izinli sayılır.
Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresi ile sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memurluk boyunca 4 yılı hiçbir surette geçemez. Bunların aşama ilerlemesi; emeklilik ve diğer tüm hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak bedava izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.
Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirmeyle ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak çalışanı için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak sureti ile bir personel ve atama planı hazırlar.”
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 72 maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararıyla karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin “Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler” başlıklı 22 maddesinde
“Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler altta gösterilmiştir.
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamıyla 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı.
c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici vazife süreleri.
d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
Yılda toplam 90 günü aşan geçici vazife süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi durumunda bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
“ile “Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler” başlıklı 23 üncü maddesinde “Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.
a) 657 sayılı Kanun ya da diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak sureti ile geçirilen süreler.
b) Yetiştirilmek maksadıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.”
hükümleri mevcuttur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 inci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 26.03.2013 tarihli ve 28599 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan yönetmelikte hizmetten sayılan ve sayılmayan sürelere ilişkin ayrıca bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca kullanılan 4 aylık analık izni bölge hizmetinden sayılmaktadır.
2-657 sayılı Kanun uyarınca alınan aylıksız izin süreleri bölge hizmetinden sayılmamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here