2005 aday memura ilave kademe verilmesi örnek uygulama

32

Kolay gelsin.
Ben 17.01.2005 tarihinde memur olarak göreve başladım. Sicil notlarım 2005 yılı=91, 2006 yılı=92, 2007 yılı=89, 2009 yılı=95, 2010 yılı=95’dir. 2008 yılı sicil notum askerlik hizmetimi yaptığım için düzenlenmedi. Malumunuz 2011 senesinde sicil notu uygulaması kaldırıldı. Daha önce altı senelik sicil notu ortalaması 90 üzeri olanlara yapılan 1 aşama ilerlemesi uygulaması yerine 8 sene disiplin cezası olmaması şartı ve aşamalı bir geçiş getirildi.
Kurumum 2008 senesinde sicil notum olmadığı için; 8 senelik sürenin hesabında 2009 yılı (askerlik hizmetim sonrasına) ve sonrasına işlem yapılacağını ve 2017 ocak itibarıyla 1 aşama ilerlemesini hak edeceğimi söylüyor. Fakat 139 seri no.lı Devlet Memurları Kanunu Genel tebliği’nin 4.fıkrası da dikkate alındığında benim bu yıl (2014 ocak) itibarıyla 1 aşama ilerlemesi almam lazım diye düşünüyorum.(2005,2006,2007,2009,2010,2011,2012,2013 yılları dikkate alınarak)
Konuyu araştırarak bana yardımcı olmanızı istiyorum.
Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin…

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesiyle değişik 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında “Son sekiz sene içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir aşama ilerlemesi uygulanır.”hükmü yer almaktadır.

6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin (C) bendinde “Bu maddenin yayımı tarihinden evvelki son altı senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir aşama ilerlemesi uygulamasından faydalanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten evvelki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz senelik süre, ilk sekiz senelik dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten evvelki;
a) Son beş senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır.”
denilmektedir.

Diğer taraftan; Anılan 6111 sayılı Kanunun yürürlük başlıklı 215 inci maddesi (j) bendinde yer alan “Bu Kanunun; ? j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.” hükmü uyarınca 6111sayılı Kanunun 100 ve 116 maddeleri kısaca 657 sayılı Kanunun 64 üncü ve geçici 36 ıncı maddesinin hükümleri maddesinde yapılan değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Anılan düzenlemeyle 657 sayılı DMK 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü uyarınca ilave aşama ilerlemesinden yararlanabilmek için 8 sene disiplin cezası almam hükmü getirilmiştir. Bu 8 senelik hizmet süresinin başlama tarihi 6111 sayılı Kanunun 215 inci maddesinin yukarda yer verilen hükmü uyarınca Kanunun yayım tarihi olan 100 ve116 maddelerin yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 ila 121 inci maddelerinde sicile ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, 122 inci madde sicile ilişkin genel yönetmelik çıkartılması hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm uyarınca 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kararlaştırılan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

SİCİL DEĞERLENDİRME SİSTEMİMİZ 6111 SAYILI KANUNUN İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

MÜLGA Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

MÜLGA Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin “Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı” başlıklı 12 inci maddesinde “Gizli sicil raporları her senenin Aralık ayının ikinci yarısı içerisinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rasladığı taktirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafazayla görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.
Her ne nedenle olursa olsun sicil raporlarını birinci fıkrada belirtilen tarihlerden sonra teslim edenler hakkında idari tahkîkat açılır.
Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci senenin dolmasından sonraki 15 gün içerisinde, 2 sene süreyle adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci sene sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir müddet ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının bahis konusu olduğu tarihte doldurulur.”denilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 139)

MÜLGA 139 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü fıkrasında “4- Devlet memuru iken askerlik, emeklilik, görevden çekilme, çekilmiş sayılma, aylıksız izin vb. sebeplerle görevlerinden ayrılıp daha sonra yeniden göreve başlayanların altı senelik sicil notunun tesbitinde, sicil raporunun tanzim edilmediği sene veya seneler dikkate alınmayacak, göreve beklemeden önce tanzim edilen sicil raporları da dikkate alınmak üzere altı senelik sicil raporlarının tamamlanması beklenecektir.”ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-17.01.2005 tarihinde aday memur olarak göreve başlayan personelin 2005 yılı sicili bulunmamaktadır.
17Ocak 2006 tarihinden sonra adaylık sicili 15 gün içinde doldurulması gereklidir.
Bu sicil adaylık sicilidir. 2005 yılı sicili değildir.

2- 2006 yılı için adaylık ve normal sicil olarak 2 adet sicili bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun 4 üncü fıkrası kapsamında bu sicillerden yalnız normal sene sicilinin esas alınması gereklidir.

3-Devlet memurunun aylıksız izin ya da askerlik nedeniyle doldurulmayan yılların atlanılarak ilave derece ve aşama verilmesi gereklidir.

4-Bu çerçevede 17 Ocak 2005 tarihinde memuriyete başlayan personelin
2006
2007
2008 Askerlik nedeniyle sicil yok
2009
2010 yılı sicilleri bulunabilir.

2005 senesinde sicil düzenlenmemektedir. 2006 Yılında adaylık ve senelik sicili bulunmaktadır.

2006, 2007, 2009 ve 2010 yılı sicil not ortalamanızın 90 yukarı olduğu görülmektedir.
6111 sayılı Kanunun hükmü uyarınca 4 sene içinde de disiplin cezası almamanız durumunda
25/02/2015 tarihi itibarıyla ilave 1 aşama alabileceğiniz değerlendirilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here